Mus rasite
Ančia - Ančios ežeras
Ančios ežeras @būvis.lt iliustracija

Apie Lietuvą

Ančia

Ančia, tai ežeras Lazdijų rajone, pačiame Lietuvos pakraštyje, senoje jotvingių žemėje. Nu­kakti prie ežero nesudėtinga — reikia nuvažiuoti į Veisiejus, nedidelį, bet labai gražų miestelį, kurio gatvelės išraižiusios Ančios ežero pakrančių kalvas.

Neskubė­kite ieškoti ežero — jis čia pat, pačiame miestelyje, per siaurą prataką pastatytas tiltas. Ant jo dažniausiai ir pamatysite pirmus meškeriotojus — Veisiejų vaikus. Veisiejai — senas Lietuvos miestelis, is­toriniuose šaltiniuose minimas jau XIII amžiuje. 1525 metais jam sutelkta mies­to privilegija. Dabartinis Veisiejų centras bažnyčia, miestelio pakraščiuose prista­tyta daug naujų namų. Smagu vaikščioti siauromis miestelio gatvėmis, dabar vėl atgavusiomis savo senus pavadinimus, at­statytus praeities paminklus. Beje, Veisie­juose XIX amžiaus pabaigoje gyve­no esperanto kalbos kūrėjas Liudvikas Zamenhoias.

Nuo Veisiejų ir galima pradėti meške­riotojui kelionę

Vakariniu ir rytiniu kran­tu du keliai vingiuoja išilgai ežero. Abu veda į kitą Ančios galą, kuris ne taip jau arti — už 9 kilometrų. Iš viso Ančios ežeras daugiau plačią upę nei ežerą pri­mena. Tik šiaurinė jo dalis plačiau išsilie­jusi. Jei keliausite vakariniu krantu, te­nai, kur ežero platuma virsta siaura prata­ka, užkopkite į dvi aukštumas — tai Mėčiūnų piliakalniai. Pirmasis, prie mažyčio Vainežerio ežeriuko, dar ir jo vardu va­dinamas.

Meškeriotojui knieti sužinoti, koks tai ežeras, ką jis žada

Bendras ežero plotas 504 hektarai. Plačiausioje vietoje — 1,2 kilometro, vidutinis plotis — 0,5 kilo­metro. Didžiausias gylis prieš ežero posūkį apie 26 metrai. Ežeras tarsi gilioje griovoje — atabradas siauras, bet patogus meškerioti nuo kranto, nes kietas, smėlė­tas, vietomis žvirgždėtas, augalijos juosta reta, siaura, ypač rytiniame krante. Dugnas nelygus, vanduo neskaidrus. Ežeras žuvin­gas, tik reikia prisitaikyti prie meškerioji­mo sąlygų. Bene daugiausia malonumų ja­me gali patirti plūdininkai, ypač karšių gaudytojai. Ančioje karšių gana daug, jie auga greitai, nes turi pakankamai maisto. Kelis kartus teko matyti karšių „vestuves“ Ančioje — į paviršių išvirsdavo dideli tuntai auksašonių „keptuvių“, sveriančių du tris kilogramus. Kaip gaudyti karšius, neaiškinsiu, tik papasakosiu vetsiejiškio I. Stankevičiaus pastebėjimus. Jis karšių ne­jaukina, o ankstyvą rytmetį eina aukštu ežero krantu ir stebi pakraštį. Radęs su­drumsto vandens plotą, jame ir gaudo. Mat vandenį sudrumsčia būrys dugne be­sirausiančių karštų.

YouTube player

Ančioje yra ir „klumpinių“ ešerių, daž­nas daugiau nei kilogramą sveriąs. Ypač daug nemalonumų pridaro žiemą, ant plo­nučio meškerėlės valo užkibę… Yra čia lydekų, kuojų, raudžių, meknių, lynų, plakių, na ir, žinoma, aukšlių, pūgžlių, bet pastarieji ne itin ikyrį. Gyvena duburiuose ir ilgaūsių šamų, bet jie retai užkimba ant meškerės. 1962 metais į Ančią suleista se­liavų, ungurių jauniklių.

Ežero pakrantės

Jei sugalvosite keliauti ežero pakrantė­mis, geriau tai darykite antroje vasaros pusėje, kai prisirpsta miško uogos, prade­da dygti grybai — pakrantės pušynuose prisirinksite žemuogių, mėlynių, o rude­niop — ir grybų. Taip bemeškeriodami, besigrožėdami išlakiais pušynais nepastebi­mai prieisite Ančios ežero galą, iš kurio platoku srautu išteka srauni Baltoji Ančia. Jei eisite paupiu, pateksite į paskutini Lietuvos pasienio miestelį — Kapčiamiestį. Čia dar stovi daugiau kaip prieš 300 metų statyta me­dinė bažnyčia. Per Antrąjį pasaulini karą miestelis buvo sudegintas, bet dabar vėl gražus ir jaukus. Užsukę Kapčiamiestin, būtinai aplankykite kapines. Jose palaidota 1831 metų sukilimo didvyrė Emilija Pliate­rytė. Nuo pirmųjų sukilimo prieš rusų priespaudą dienų ji kovojo su priešais. Buvo paskirta pirmojo Lietuvos pulko kapi­tone, kovėsi prie Vilniaus, dalyvavo kau­tynėse ties Kaunu. Kai pagrindinės suki­lėlių pajėgos ryžosi trauktis į Prūsus, E. Pliaterytė su ištikimais draugais patraukė į Lenkiją — ten dar vyko sukilimas. De­šimt dienų jie keliavo naktimis miškais. Emilija taip nusilpo, kad susirgo, prarado sąmonę. Ją priglaudė Justinavo dvaro savininkai Ablamavičiai. Čia ji ir mirė gruodžio 23 dieną. Palaidota buvo svetimu vardu. Tik vėliau buvo pastatytas kuklus paminklas. Ant dabar stovinčio paminklo Kapčiamiesčio kapinėse parašyta: „Sielą Dievui, o gyvenimą tėvynei atidavė„…

Apsistoję ilgiau prie Ančios ežero, ga­lėsite aplankyti ne vieną ežerą ir ežerėlį, tyvuliuojančius aplinkiniuose miškuose žydru vėriniu: tai Snaigynas, Vilkaitis, Trikojis, Veprynas, Ilgis, Dumblaitis, Dumblelis, Ragažius, Pastovys ir daug kitų, ma­žesnių ir didesnių.

Lentelėje pateikiamas šiame ežere dažniausiai sutinkamų žuvų sąrašas bei rekomendacijos kada ir ant ko jas geriausia žvejoti

PavadinimasRekomenduojami masalaiRekomenduojamas laikas žvejybai
KaršisKompostiniai sliekai, naktiniai sliekai, musių lervos, musių lėliukės, uodo trūklio lervos, apsiuvos, dėlės, laumžirgių lervos, šutinti kviečiai, žirniai, saldieji konservuototi kukurūzai, šutinti kukurūzai, perlinės kruopos, duona, batonas, makaronai, bulvės, sūris, paprasta tešla, kanapinė tešla, baltyminė tešla, skysta manūų kruopų tešla.Geriausiai kimba gegužės, liepos, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais. Gaudant plūdine arba duginine meškere.
KuojaKompostiniai sliekai, musių lervos, musių lėliukės, uodo trūklio lervos, apsiuvos, dėlės, laumžirgių lervos, dreisenos, šutinti kviečiai, žirniai, saldiejo konservuoti kukurūzai, kanapės, perlinės kruopos, duona, batonas, makaronai, paprasta tešla, kanapinė tešla, baltyminė tešla, skysta manų kruopų tešla.Geriausi kibimai vasario, kovo, balandžio ir gegužės mėnesiais. Gaudant plūdine arba dugnine meškere.
LydekaVėžiai, varlės, aukšlės, ešeriai, gružliai, karosai, kuojos, plakiai, pūgžliai, saulažuvės, stintos, šlyžiai.Geriausiai kimba gegužės, rugpjūčio, rugsėjo ir spalio mėnesiais. Perspektyviausi būdai gaudant plūdine, dugnine, spiningu, museline meškerėmis arba gyva žuvele.
EšerysKompostiniai sliekai, naktiniai sliekai, uodo trūklio lervos, apsiuvos, dėlės, laumžirgių ervos, aukšlės, gružliai, pūgžliai, saulažuvės, stintos, šlyžiai.Geriausias kibimas vasario, liepos, rugpjūčio, rugsėjo ir gruodžio mėnesiais. Gaudant plūdine, dugnine, spiningu arba gyva žuvele.
LynasKompostiniai sliekai, naktiniai sliekai, uodo trūklio lervos, dėlės, žirniai, saldieji konservuoti kukurūzai, šutinti kukurūzai, kanapės, perlinės kruopos, duona, batonas, makaronai, bulvės, sūris, konservuota mėsa, dešra, dešrelės, paprasta tešla, sūrio tešla, mėsos tešla, kanapinė tešla, granuliuotų masalų tešla, baltynminė tešla, skysta manų kruopų tešla.Geriausiai kimba gegužės ir birželio mėnesiais. gaudant plūdine arba dugnine meškerėmis.
MeknėKompostiniai sliekai, apsiuvos, laumžirgių lervos, žiogai, šutinti kviečiai, žirniai, saldieji konservuoti kukurūzai, šutinti kukurūzai, perlinės kruopos, duona, batonas, paprasta tešla, baltyminė tešla, skysta manų kruopų tešla.Geriausiai kimba balandžio ir gegužės mėnesiais. Geriausia gaudyti plūdine ir palaidyne meškerėmis.
AukšlėKompostiniai sliekai, musių lervos, musių lėliukės, uodo trūklio lervos, apsiuvos, šutinti kviečiai, duona, batonas, paprasta tešla, baltyminė tešla, skysta manų kruopų tešla.Geriausiai aukšlės kimba gegužės, birželio, liepos, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais. Perspektyviausias būdas – plūdinė meškerė.
PlakisKompostiniai sliekai, musių lervos, musių lėliukės, uodo trūklio lervos, apsiuvos, laumžirgių lervos, dreisenos, šutinti kviečiai, saldiejo konservuoti kukurūzai, perlinės kruopos, duona, batonas, makaronai, paprasta tešla, kanapinė tešla, baltyminė tešla, skysta manų kruopų tešla.Geriausiai kimba vasario, kovo, gegužės, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais. gaudant plūdine arba dugnine meškerėmis.
PūgžlysKompostiniai sliekai, naktiniai sliekai, musių lervos, musių lėliukės, uodo trūklio lervos, apsiuvos, laumžirgių lervos, dreisenos.Geriasuiai kimba sausio, vasario, kovo, gegužės, birželio, liepos, rugpjūčio, rugsėjo ir gruodžio mėnesiais. Gaudant plūdine arba dugnine meškerėmis.
SeliavaĮvairūs vabzdžiai, dirbtinės muselės.Ankstyvas rytas arba vėlyvas vakaras, taip pat gaudoma iš po ledo.
RaudėKompostiniai sliekai, musių lervos, musių lėliukės, uodo trūklio lervos, apsiuvos, šutinti kviečiai, saldieji konservuoti kukurūai, perlinės kruopos, duona, batonas, makaronai, sausi pusryčiai, paprasta tešla, kanapinė tešla, baltyminė tešla, skysta manų kruopų tešla.Šiltesniame ore raudė meškeriojama visą dieną. Gaudant plūdine arba dugnine meškerėmis.
ŠamasNaktiniai sliekai, vėžiai, perluotės, aukšlės, ešeriai, karosai, kuojos, plakiai, pūgžliai, stintos.Geriausiai kimba birželio ir liepos mėnesiais. Gaudant dugnine, spiningu ar gyva žuvele.
būvis.lt Ančios ežero lentelė
Skaityti toliau

Darbo bitė, užsispyręs, mažų žingsnelių ir taiklaus šūvio šalininkas, bet dažniausiai man niekas nepavyksta. Agresyvus optimistas. Draugijoje kelių rūpesčių. Senatvėje tikriausiai rašysiu prisiminimus. Visi jie bus išgalvoti nuo A iki Z.

Spustelėkite norėdami komentuoti

Palikti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

TAIP PAT SKAITYKITE

Reklama
Maršrutas “Palūksčiai”

Apie Lietuvą

Maršrutas “Palūksčiai”

autorius 2024-01-29
Maršrutas “Sūduvos keliais”

Apie Lietuvą

Maršrutas “Sūduvos keliais”

autorius 2024-01-29
Maršrutas “Vilnia”

Apie Lietuvą

Maršrutas “Vilnia”

autorius 2024-01-29
Reklama

Dienos populiariausi

Reklama
Reklama
Reklama
Į viršų